vet-care.cz
Jste zde jako nepřihlášený zákazník. Pokud jste přihlášen(á), přihlašte se, prosím. Pokud nejste zatím přihlášen(á), můžete se přihlasit jako nový zákazník : zde.
Heslo:
register

Vet-Care » Odeslání a vrácení
Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky

Sohlas se zpracováním osobních údajů

Zveřejněno: 24.05.2018

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost VetCare s.r.o. (Růžová 14, 746 01 Opava, IČ: 29247314, DIČ: CZ29247314) dále provozovatel nebo správce zpracovávala Vaše kontaktní údaje dle níže uvedených podmínek:

Rozsah, účel a právní základ zpracování osobních údajů:

1. Na základě kupní smlouvy
Správce zpravováva osobní údaje kterými jsou: jméno, příjmení, adresa, telefonický a e-mailový kontakt cílem realizace nákupní smlouvy
2. Na základě dobrovolně uděleného souhalsu
Správce zpravováva osobní údaje kterými jsou: jméno, příjmení, adresa, telefonický a e-mailový kontakt v souvislosti s marketingovými aktivitami správce, konkretně s přihlášením k odběru e-mailových, tištěných, telefonických sdělení za účelem zasílaní obchodních nabídek Dobrovolně udělený souhlas se zprácováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.

Odvolání souhlasu:

Odvolání souhlasu je bezplatná, souhlas můžete vzít zpět a to po prostřednictvím zaslání emailu na adresu: osu@vet-care.cz nebo přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení e-mailem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě kupní smlouvy.

Následky neposkytnutí osobních údajů:

Za neposkytnutí osobních údajů a dobrovolně uděleného souhlasu k zpracovavání nehrozí Vám žádná sankce. Pokud souhlas neudělíte nebudeme moci prostřednictvím newsletteru poskytovat Vám informace o novinkách, cenových akcích atd.

Doba zprácovávání osobních údajů:

Správce bude zpracovávat osobní údaje na základě dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu, pokud tento souhlas dřív nevezmete zpět.

Přístup k Vašim osobním údajům:

K osobním údajům přístup mají: správce a jeho zaměstnanci, účetní kancelář, poskytovatelé softwarů.

Kontaktní údaje správce:

Můžete nás kontaktovat na emailu osu@vet-care.cz nebo písemně na adrese: VetCare s.r.o. Růžová 14, 746 01 Opava.

Společnost VetCare s.r.o. je oprávněná požadovat prokázání Vaši totožnosti. Prokázání totožnosti zamezí přístup neopravněných osobám k osobním údajům. Cílem zvyšování služeb a uchovávání záznamů o plnění právních poviností může být veškerá kominukace monitorována.

Práva související s ochranou osobních ůdajů:

1. Odvolat kdykoliv svůj dobrovolný souhlas k zpracovávání osobních údajů.

2. Opravit nebo doplnit osobní údaje.

3. Požadovat omezení zpracování.

4. Vnest námitku.
Máte právo vnest námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestli jsou zpracováváný pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. Vznesení námitky vede k zastavení zpracovávání osobních údajů, pokud správce neprokáže závažné opravněné důvody pro další zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právý a svobodami.

5. Vnest stížnost proti zpracování osobních údajů.

6. Požadovat přenesení údajů.

7. Právo k přístupu ke svým osobním údajům.

8. Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů.

9. Právo být informován o výmazu osobních údajů.

10. Právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Máte právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR.
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

11. Další práva stanovená v GDP.

Všeobecné obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky spoleenosti VetCare s.r.o (dále jen „VOP “) vytvooila spoleenost VetCare s.r.o. v souladu s § 273 zákona e. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném zniní a stanovují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v smluvním vztahu, jehož poedmitem je prodej zboží spoleeností VetCare s.r.o. Timito VOP  se oídí veškeré prodeje zboží firmou VetCare s.r.o., stanoví-li kupní smlouva odlišné ujednání.
 2. Objednávka zboží muže být ueinina písemni, prostoednictvím elektronické komunikace (e-mailem) anebo prostoednictvím on-line objednávky v rámci e-shopu na       http://obchod.vet-care.cz/ (dále jen „on-line objednávka“). Každá objednávka musí obsahovat minimálni identifikaci kupujícího a identifikaci zboží /název zboží, množství a místo dodání/.Ueininím objednávky kupující potvrzuje souhlas s timito obchodními podmínkami.
 3. Jednotlivá kupní smlouva je uzavoena bui potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím ei konkludentním jednáním prodávajícího spoeívají v dodání zboží ei jeho eásti dle objednávky.

2. Ceny a slevy

 1. Cenou zboží se rozumí cena stanovená v ceníku prodávajícího platného ke dni ueininí objednávky zboží, není-li v kupní smlouvi ujednáno jinak. Je-li objednávka zboží ueinina on-line v rámci e-shopu na http://obchod.vet-care.cz/ (dále jen „e-shop“), pak platí cena uvedená v ceníku e-shopu platném ke dni ueininí on-line objednávky.
 2. Cena zboží respektuje poípadnou cenovou regulaci stanovenou zvláštními právními poedpisy ei rozhodnutími cenových orgánu.

3. Náklady na dopravu

 1. V poípadi objednávky o hodnoti poevyšující 2.000,– Ke bez DPH se dodávka zboží uskuteeouje bez nákladu na dopravu. Dopravné je zahrnuto v ceni.
 2. V poípadi objednávky o hodnoti do 2.000,– Ke bez DPH, se úetují ke kupní ceni zboží í náklady  na dopravu zboží do místa dodání ve výši 150,– Ke bez DPH.

4. Dodací podmínky

 1. Jednotlivé díleí dodávky budou kupujícímu dodávány na základi závazné objednávky.
 2. Standardní dodací lhuta je 10 pracovních dní od obdržení objednávky kupujícího, není-li sjednáno jinak.
 3. Místem plniní je adresa kupujícího uvedená v objednávce, nebylo-li dohodnuto jinak.
 4. Poi vitších objednávkách je prodávající oprávnin uskuteeoovat díleí dodávky. Každá díleí dodávka se považuje za vyoízení jedné zvláštní objednávky ve smyslu tichto obchodních podmínek.
 5. Za doklady nutné k poevzetí a užívání zboží se považuje faktura a dodací list, poepravní list v poípadi dorueení zboží sjednaným poepravcem, eventuálni poedávací protokol v poípadi, že to povaha zboží poedpokládá. U zdravotnických prostoedku je soueástí dodávky rovniž návod k použití..
 6. Zboží bude baleno, loženo a oádni zajištino pro úeel poepravy podle obvyklých zvyklostí.
 7. Dodáním zboží se rozumí jeho poevzetí kupujícím. Poevzetí zboží potvrzuje kupující prodávajícímu na dodacím, nebo poepravním listi, podpisem oprávninou osobou.

5. Platební podmínky

 1. Prodávající vystaví kupujícímu na zboží fakturu/daoový doklad na každou díleí dodávku.
 2. Daoový doklad (faktura) je splatný (1) poi poevzetí zboží, je-li zboží dodáváno na dobírku, anebo poi osobním odbiru, pokud není dohodnuto jinak, (2) ve lhuti sjednané mezi prodávajícím a kupujícím.
 3. Kupující se zavazuje zaplatit cenu zboží dle vystaveného dokladu – faktury nejpozdiji v den splatnosti, v poípadi dorueení zásilky na dobírku ei poi osobním odbiru ihned.
 4. V poípadi prodlení z platby je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné eástky za každý (by? i zapoeatý) den prodlení, a to až do zaplacení dlužné eástky.
 5. Penižitý závazek je splnin poipsáním placené eástky na úeet prodávajícího, nebo platbou v hotovosti poi poedávce zboží.
 6. Náklady spojené s vymáháním dlužné kupní ceny za dodané zboží po splatnosti jdou k tíži kupujícího. Prodávající má nárok na náhradu dalších škod vzniklých v souvislosti s prodlením plniní penižitého závazku.
 7. Je-li kupující v prodlení s placením kupní ceny za dodané zboží déle jak 30 dní, je prodávající oprávnin odstoupit od jednotlivé kupní smlouvy.

6. Výhrada vlastnictví

 1. Dodané zboží zustává vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení  kupní ceny.
 2. Kupující je oprávnin obvyklým zpusobem disponovat s dodaným zbožím, u kterého nedošlo k úplnému zaplacení kupní ceny a je tedy stále ve vlastnictví prodávajícího, vyjma jeho zcizení, toto oprávniní se automaticky ruší, pokud by byl na kupujícího podán návrh na prohlášení úpadku (konkursu) ei likvidaci.

7. Reklamace

 1. Prodávající odpovídá za vady, které zboží milo v dobi jeho poevzetí kupujícím ei za vady jakosti, které se u zboží vyskytnou v záruení dobi a na niž se vztahuje poskytnutá záruka.
 2. Kupující je povinen zboží prohlédnout poi poevzetí anebo nejpozdiji do 5 dnu od poevzetí zboží.
 3. Kupující je povinen vady zjevné písemni uplatnit u prodávajícího bez zbyteeného odkladu po jejich zjištiní, nejpozdiji do 5 dnu od poevzetí zboží.
 4. Kupující je povinen vady skryté, které zboží milo v dobi jeho poevzetím kupujícím, uplatnit u prodávajícího bez zbyteeného odkladu, nejpozdiji do 10 dnu ode dne jejich zjištiní, nejdéle do dvou let od poevzetí zboží.
 5. Kupující je povinen uplatnit vady jakosti, na niž se vztahuje záruka, do 10 dnu od jejich zjištiní, nejpozdiji do uplynutí záruení doby.
 6. Kupující musí reklamaci uplatnit písemni formou doporueeného dopisu. Pro posouzení, zda reklamace byla uplatnina ve shodi s výše uvedenými lhutami, je rozhodné datum podacího razítka dorueovatele poštovních zásilek.
 7. Oznámení o vadách musí obsahovat zejména eíslo faktury, název ei katalogové eíslo zboží, popis vady nebo poesné ureení jak se projevuje, poíp. poeet vadných kusu.
 8. Prodávající posoudí a vyoeší reklamaci ve lhuti 30 dní od obdržení oznámení o vadách. V poípadi oprávniných reklamací je prodávající povinen pouze k náhradní dodávce. Jestliže by tato nebyla možná nebo se nezdaoila anebo prodávající nevyoídil reklamaci ve stanovené lhuti, muže kupující v rámci zákonných ustanovení odstoupit od smlouvy ei požadovat poimioenou slevu z kupní ceny, nebrání-li vada zboží v jeho používání. V poípadi, že se prodávající a kupující nedohodnou na výši slevy z kupní ceny, kupující má právo odstoupit od smlouvy. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu odstoupení od smlouvy ei požadovat slevu z kupní ceny písemni formou doporueeného dopisu, prodávající v tomto poípadi vrátí kupujícímu kupní cenu ei poskytne slevu z kupní ceny do 14 dnu od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy ei žádosti o slevu z kupní ceny a má právo ve stejné lhuti požadovat vrácení zboží. Prodávající není v prodlení s vrácením kupní ceny, pokud je kupující v prodlení s vrácením vadného zboží. To neplatí, stanoví-li zákon závazni nico jiného.

8.  Okolnosti vylueující odpovidnost

 1. Za okolnosti vylueující odpovidnost se považuje poekážka, jež nastala nezávisle na vuli povinné strany a brání jí ve splniní její povinnosti, jestliže nelze rozumni poedpokládat, že by povinná strana tuto poekážku nebo její následky odvrátila nebo poekonala, a dále, že by v dobi vzniku závazku tuto poekážku poedpovídala, za takové okolnosti se považuje poedevším válka, stávky, obeanské nepokoje, opatoení ei zákazy státních orgánu, nedostatky energie nebo surovin, poruchy provozu prodávajícího atd. Okolnosti vylueující odpovidnost mají za následek, že prodávající není po dobu jejich trvání v prodlení s dodáním zboží a neodpovídá za škodu v dusledku tichto poekážek zpusobenou. Nárok na náhradu škody ze strany kupujícího v tichto poípadech neexistuje.
 2. Jestliže je kupující v prodlení s poevzetím objednaného zboží ei s placením kupní ceny za dodané zboží, prodávající je oprávnin odstoupit od již uzavoené smlouvy na další dodávky zboží (akceptované objednávky) anebo neakceptovat další objednávku zboží.

9. Zpitné zásilky

 1. Je-li kupujícím pacient ei jiný spotoebitel, muže od smlouvy odstoupit i bez uvedení duvodu do 14 dnu od poevzetí zboží. V tomto poípadi je povinen vrátit zboží prodávajícímu v neporušeném obalu. V poípadi, že kupující vrátí zboží v porušeném obalu ei jej nevrátí vubec, má prodávající právo na penižitou náhradu ve výši sjednané kupní ceny.
 2. Ostatní zpitné zásilky budou poijímány pouze v poípadi oprávniné reklamace ei poedchozího souhlasu prodávajícího.

10. Náhrada škod

Prodávající odpovídá za škodu zpusobenou vadou zboží. Náhrada škody v ostatních poípadech je omezena pouze na náhradu skuteené škody.

Pokračovat

Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.vet-care.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na tech stránkách a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.